weby pro nejsevernější čechy

Co se děje v Rumburku?

Poté co přijala rada města po uvalení vazby na místostarostu Švába prohlášení (víc tady), sešlo se 20/12/13 i představenstvo společnosti Lužická nemocnice, kde je pan Šváb ředitelem a rovněž se k situaci vyjádřilo: Představenstvo společnosti na svém jednání dne 20.12.2013 vzalo tuto skutečnost na vědomí a potvrdilo dle stanov společnosti, že je usnášeníschopné. Dozorčí rada funguje v plném složení a její předseda je průběžně informován o aktuálním vývoji. Vedení akciové společnosti nemá k celé záležitosti žádné jiné informace, než ty dostupné z běžných sdělovacích prostředků.

Oznamujeme všem zaměstnancům, občanům a obchodním partnerům, že i přes tuto skutečnost je chod celé společnosti zachován. Zdravotní služby jsou poskytovány v plném rozsahu, péče o pacienty je zajištěna. Provozní činnosti jsou koordinovány s vedením společnosti.

Zároveň byla dne 23.12. byla starostovi města Rumburk předána žádost dvanácti členů ZM Rumburk o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Navrhované body programu: odvolání starosty města, odvolání místostarosty města, volba starosty města a místostarosty města. V případě, že takovou žádost podepíše alespoň 1/3 všech členů ZM (v Rumburku je počet zastupitelů 23), je starosta města povinen svolat zasedání zastupitelstva do 21 dnů od podání žádosti. Předběžně byl dohodnut termín v pondělí 13. ledna od 15:30 hod. v sále Domu kultury Střelnice Rumburk.

podpisy