weby pro nejsevernější čechy

Projekt končí a služby v Kostce pokračují

Končí nám jeden z našich nejrozsáhlejších projektů Aktivizace rodin. Těší mě, že jsme ho obsahově i administrativně zvládli zajistit a zejména to, že jsme mohli pro klienty ze Šluknovského výběžku zajistit poskytování dvou chybějících sociálních služeb. A tak jako v případě našich předchozích aktivit, jsme se snažili na projekt navázat. To se nám, i když v omezené míře, podařilo. Poradna i služba pro rodiny s dětmi zůstávají zachovány. Podle našich zkušeností a zájmu klientů vnímáme jako velmi potřebné finanční a právní poradenství a proto jsme také požádali o navýšení dotace. Nově jsme zahájili spolupráci a Asociací poraden a v poradenství se budeme více soustředit na podporu obětem trestné činnosti“

Projekt Aktivizace rodin jsme zahájili 1. 7. 2011 a letos k 30. 6. 2014 bude ukončen. Zaměřili jsme se na podporu osob a rodin, které jsou ve složité životní situaci, ale bez podpory ji neumí řešit, nebo které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Před zahájením projektu jsme registrovali dvě sociální služby a to odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V průběhu projektu jsme spolupracovali se dvěma partnery, zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Rumburk. 

Poradenské pracoviště bylo a je otevřeno v Krásné Lípě a do konce roku 2013 také ve Šluknově a v Jiříkově. Poradenství zajišťoval právník, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách, finanční poradkyně a pracovní poradkyně. Externě s námi spolupracoval druhý právník. Nejčastěji jsme s klienty řešili vše kolem dluhů a exekucí, bydlení, majetkových vztahů nebo hledání zaměstnání. Velmi úspěšné bylo poradenství v případě insolvencí, které byly u více jak 80 klientů soudem schváleny. Poradnu navštěvovali v prvním roce projektu více občané Krásné Lípy, v dalších letech už převažovali klienti z okolních měst. 

Sociálně aktivizační služby byly a dále jsou realizovány se záměrem podpořit sociální integraci rodin s dětmi. Důraz byl kladen na individuální sociální pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností, dovedností a prevenci předčasného ukončování vzdělávání dětí. Práce probíhala v terénu v domácnostech klientů nebo v komunitním centru. Rodiny byly zapojeny do skupinových aktivit s využitím metod canisterapie, arteterapie, psychoterapie. Působnost služby je ve Šluknovském výběžku. Službu zajišťovala sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách. Na závěr projektu byla zpracována metodika, která bude zveřejněna.

Projekt Aktivizace rodin (CZ.1.04/3.2.01/19.00248) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Po ukončení projektu Aktivizace rodin obě služby pokračují za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, ovšem s nižší kapacitou. Práci s rodinami budou dále zajišťovat Renata Kučerová a Dáša Hadravová. Poradenství v komunitním centru Kostka bude zajišťovat JUDr. Hanzlíček a dále po prázdninové přestávce 2x měsíčně JUDr. Pražák. Ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Probační a mediační službou bude poradenství také více zaměřeno na oběti trestné činnosti. Poradenství a pomoc se zpracováním insolvencí (oddlužení) bude zajištěno v komunitním centru v Krásné Lípě spolupracující organizací a to za úhradu. 

Kostka Krásná Lípa byla založena v roce 2008 městem Krásná Lípa.  V Krásné Lípě provozuje komunitní centrum a T-klub. Je poskytovatelem sociálních služeb prevence s působností ve Šluknovském výběžku. V komunitním centru mají zázemí sociální služby, ale také se tu setkávají lidé při různých aktivitách.

Volfová Hana

„O kostku pestřejší život“

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Masarykova 1094/4

40746 Krásná Lípa

Tel.: 412 354 844

Mobil: 777 291 400

http://kostka.krasnalipa.cz