weby pro nejsevernější čechy

Jak na pálení čarodějnic

Pozot pří „pálení čarodejnic“
Opět, jako každoročně tu máme 30.duben a s ním spojené, tak zvané, pálení čarodějnic. V souvislosti s tímto zvykem je dobré připomenout si základní zásady bezpečnosti.
1. pálení se provádí v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek např. palivového dřeva, od lesních a dalších porostů a od jakýchkoli dalších hořlavých látek. Pozor na rozšíření požáru!
2. pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby.
3. pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod.
4. po ukončení pálení se ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.
5. Je dobré pálení předem ohlásit na operační středisko hasičů na telefonní číslo: 950 431 113
6. Vyhnout se používání hořlavých kapalin jako akcelerantů (podpalovaní vatry).
7. Mít připravené dostatečné množství hasiva – vody, písku atd.
8. Neházet do ohně zábavní pyrotechniku
9. Nenechávat oheň bez dozoru
10. Je dobré si zajistit preventivní dohled dobrovolných hasičů.

Každý otevřený oheň může znamenat nebezpečí požáru, to jest nebezpečí ohrožení života, zranění, ztrátu a poškození majetku.
Ze zákona o požární ochraně si všichni občané musejí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být občané pokutováni do výše 20 000 Kč. Pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení čarodějnic, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit hasičskému záchrannému sboru. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta do výše 500 000 Kč.
(zdroj hasičský záchranný sbor ústeckého kraje)