weby pro nejsevernější čechy

Z Úřadu práce (Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Varnsdorf)

Odpověď na dotaz zaslaný dne 06. 06. 2015 e-mailem:

Dobrý den, obracím se na vás ohledně hodnocení působení pobočky Úřadu práce ČR ve Varnsdorfu. Mohli byste prosím sdělit pro varnsdorfské občany a obyvatele okolních obcí, jak jste vy spokojeni s působením dislokovaného pracoviště ve Varnsdorfu a hodnocení spokojenosti vašich klientů? Mohli byste nám zaslat přehled počtu zprostředkování zaměstnání, návštěv oddělení sociálních dávek a dalších služeb?

Jako absolvent oboru veřejné správy VOŠ Varnsdorf bych rád bych ve spolupráci s místními médii prezentoval výstup z tohoto výzkumu.

S pozdravem Bc. Pavel Vodička, Varnsdorf

===

Úřad práce zahájil činnost v budově na adrese Melantrichova 1272, Varnsdorf, dne 1. 04. 2004, a to konkrétně výplatou dávek státní sociální podpory. Referát státní sociální podpory působil v této budově již od července 2001, o dávkách ale rozhodoval obecní úřad obce s rozšířenou působností. Evidence, podpory v nezaměstnanosti a zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání zajišťovala pobočka Úřadu práce Děčín v Rumburku. Ve snaze vyjít klientům vstříc a zkrátit dojezdovou vzdálenost, rozšířil od 01. 03. 2007 Úřad práce Děčín své služby o oddělení zaměstnanosti i na pobočku ve Varnsdorfu.

Od 01. 04. 2011, kdy nabyl účinnost zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, se Úřad práce ve Varnsdorfu stal organizačním útvarem krajské pobočky v Ústí nad Labem.

Správní obvod Kontaktního pracoviště Varnsdorf zahrnuje města a obce: Varnsdorf, Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Chřibská. Kontaktní pracoviště Varnsdorf má dvě oddělení, a to oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti a oddělení nepojistných sociálních dávek.

Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání, vyplácí podpory v nezaměstnanosti. Protože na tomto pracovišti není oddělení poradenství, dalšího vzdělávání a aktivní politiky zaměstnanosti, úzce spolupracujeme s Kontaktním pracovištěm Rumburk. Abychom vyšli našim uchazečům vstříc, každé úterý v době od 8:00 do 11:00 dojíždí z Kontaktního pracoviště Rumburk odborný pracovník, který poskytuje informace týkající se rekvalifikací. Odborný poradce zprostředkování, taktéž z Kontaktního pracoviště Rumburk, pořádá pro uchazeče o zaměstnání evidované na našem kontaktním pracovišti aktivity ke zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce, např. skupinové poradenství finanční gramotnost, Job club, nácvik psaní profesního životopisu a motivačního pohovoru a jiné.

Uchazeči o zaměstnání jsou rozděleni ke své zprostředkovatelce dle data narození. Zprostředkovatelka přistupuje ke každému uchazeči o zaměstnání individuálně, projednává a pomáhá jim s vyhledáváním vhodného pracovního uplatnění, provádí výběr uchazečů v rámci realizace jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace a jiné).

K 31. 05. 2015 činil počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 1 176, nezaměstnanost k uvedenému datu činila 8.50 %. Průměrně na jednu zprostředkovatelku připadá 310 uchazečů o zaměstnání. V roce 2014 činil průměrný měsíční počet nových evidencí 26, od 01. 01. 2015 do 31. 05. 2015 se průměrně za měsíc zaevidovalo 71 uchazečů o zaměstnání.

Oddělení nepojistných sociálních dávek tvořil do 31. 12. 2011 referát státní sociální podpory, od 01. 01. 2012 úřad práce rozhoduje a vyplácí i dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. V měsíci květnu 2015 vyplatil Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Varnsdorf 877 dávek pomoci v hmotné nouzi, 572 příspěvků na péči, 395 mobilit a 3 190 dávek státní sociální podpory.

Počet klientů, kteří měsíčně navštíví Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Varnsdorf se vyčíslit nedá. Mnoho lidí, kteří navštíví naší budovu ani nejsou klienty úřadu práce, přicházejí pouze pro radu, hledají pomoc. V tomto případě je referentky vždy vyslechnou, aby zjistily, zda je úřad práce kompetentní k přijetí řešení a pokud zjistí, že se jejich problém netýká kompetence úřadu práce, snaží se vždy poradit, kde nebo kdo by jim s jejich problémem mohl pomoci.

Ve Varnsdorfu dne 18. 06. 2015

Bc. Eva Dvořáková, DiS.

ředitelka odboru kontaktního pracoviště ve Varnsdorfu

Tagy