weby pro nejsevernější čechy

Stipendijní program ZOD Brniště pro žáky Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu

Stipendijní program zemědělského podniku ZOD Brniště pro Střední hospodářskou a lesnickou školu ve Frýdlantu je vcelku ojedinělým příkladem podpory krajem zřizované střední školy od soukromé zemědělské společnosti. Zároveň je tato informace pozitivním příkladem spolupráce Libereckého kraje a ZOD Brniště v oblasti podpory školství.

Žáci podporovaných oborů mohou získat zajímavou finanční odměnu a absolvovat praxi v jednom z nejlepších zemědělských podniků v ČR.

Stipendijní program ZOD Brniště pro školní rok 2015/2016 je dosud málo obvyklým příkladem spolupráce soukromého zemědělského podniku a krajem zřizované střední školy. Cílem spolupráce je zvýšení atraktivity zemědělských oborů v nabídce školy. Program podporuje studijní obory „Agropodnikání“ a „Farmář“a jeho náklady budou plně pokryty ze strany společnosti ZOD Brniště.

Výše příspěvků do stipendijního programu ZOD Brniště pro rok 2015/2016:

Agropodnikání:

motivační / 250,- měsíčně
prospěchové / 1000,- pololetí

Zemědělec – farmář:

motivační / 250,- měsíčně
prospěchové / 1000,- pololetí

Součástí dohody se školou je nejen stipendium, ale i spolupráce ZOD na při náborových akcích školy a účast společnosti na společenských a vzdělávacích akcích pořádaných školou.

ZOD Brniště bude také prostřednictvím svého Podralského nadačního fondu ZOD rozšiřovat svůj úspěšný vzdělávací program „Zemědělství žije“ i pro 7. a 8. třídy základních škol jako náborovou aktivitu školy. V jednání je i vytvoření speciální verze programu pro žáky středních odborných škol zemědělského zaměření.

Dohoda se školou je dalším výsledkem dlouhodobé snahy ZOD Brniště o zlepšení image zemědělství jako atraktivního oboru s jistým a stabilním pracovním uplatněním. V rámci tohoto úsilí ZOD Brniště spolupracuje i se Zemědělským svazem ČR Praha a odvětvovými organizacemi Libereckého kraje.

Pozitivním příkladem spolupráce soukromého zemědělského subjektu s Krajským úřadem Libereckého kraje je i dohoda o zařazení oborů 41-41-M/01 Agropodnikání a 41-51-H/01 Zemědělec-farmář do Stipendijního programu kraje pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem v příštím školním roce. Dohoda podléhá schválení radou Libereckého kraje a podle ní budou ZOD Brniště a Liberecký kraj přispívat na pokrytí nákladů stipendijního programu od roku 2016/2017 v poměru 50-50.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZOD Brniště a.s. z okresu Česká Lípa patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v České republice. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou, hospodaří celkem na 2500 ha. Je největším českým chovatelem krůt, má vynikající výsledky v chovu mléčného skotu a produkci mléka. Významnou součástí aktivit ZOD je i zpracování a distribuce krůtího masa prostřednictvím dceřiné firmy PROMINENT CZ.

Produkční i ekonomické výsledky ZOD Brniště mají dlouhodobě stoupající tendenci. Pro firmu pracuje přes 150 lidí a ZOD Brniště tak patří je k významným zaměstnavatelům v okrese Česká Lípa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky stipendijního programu:

Motivační stipendijní příspěvek

1. Základní podmínky pro získání motivačního stipendijního příspěvku:

a. Žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání.
b. Žák nemá v daném měsíci neomluvenou absenci (absence se omlouvají v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších úprav, a školního řádu).
c. Žák vykazuje za sledovaný měsíc alespoň 75% docházku.
d. Nárok na příspěvek vzniká žákům pouze do věku 26 let.

2. Motivační stipendijní příspěvek se nevyplatí:

a. V období hlavních prázdnin
b. Jestliže žák opakuje příslušný ročník z prospěchových důvodů. Postoupí-li žák do vyššího ročníku, má opět nárok na příspěvek, a to při dodržení všech stanovených podmínek.
c. Žákům v měsíci červnu v posledním ročníku jejich studia (tj. u oborů skupiny H ve třetím, u oborů skupiny M ve čtvrtém)

3. Výše motivačního stipendijního příspěvku činí 250,-Kč ve všech ročnících.

4. Motivační stipendijní příspěvek vyplácí škola, a to měsíčně z prostředků, které obdrží od ZOD Brniště.

Prospěchový stipendijní příspěvek

1. Podmínky pro získání prospěchového stipendijního příspěvku:

a) Žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání (platí i pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem).
b) Žák, který se vzdělává v 1. ročníku, dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí do 2,2 včetně (známka z chování se nezapočítá).
c) Žák, který se vzdělává ve 2., 3. nebo 4. ročníku, dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí do 2,0 včetně (známka z chování se nezapočítává).
d) Žák je klasifikován ze všech předmětů.
e) Žák není klasifikován sníženou známkou z chování.
f) V případě, že žák přestoupí do jiné střední školy zřizované Libereckým krajem, náleží mu při dodržení všech stanovených podmínek příspěvek, a to počínaje pololetím, ve kterém přestoupí.

2. Prospěchový stipendijní příspěvek se nevyplatí:

a) Jestliže žák opakuje příslušný ročník v již studovaném oboru vzdělání z prospěchových důvodů. Postoupí-li žák do vyššího ročníku, má opět nárok na příspěvek, a to při dodržení všech stanovených podmínek.
b) Žák byl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí (konec ledna a konec června) v některém z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný, případně byl neklasifikován či nehodnocen; žák nemusí být klasifikován, pokud byl uvolněn nebo nehodnocen z předmětu na základě rozhodnutí ředitele školy.

3. Výše prospěchového stipendijního příspěvku činí 1000,-Kč ve všech ročnících.

4. Prospěchový stipendijní příspěvek vyplácí škola, a to pololetně z prostředků, které obdrží od ZOD Brniště.
Praxe v ZOD Brniště
ZOD Brniště umožní vybraným studentům absolvovat praxi v následujících oborech:

• Studijní obory
o Agropodnikání (agronom, zootechnik)
o Veterinář
o Obchodní akademie
o Ekologie a životní prostředí

• Učební obory
o Farmář
o Opravář zemědělských strojů
o Řezník – uzenář
o Zahradník

Další informace:
Tomáš Vilím
Telefon: 731 493 339
E-mail: vilim@hotmail.cz