weby pro nejsevernější čechy

Co bude po volbách?

Volby do zastupitelstev obcí, které se konaly o víkendu 15. a 16. října otřásly některými radnicemi a zejména jejich zastupitelstvy. Ale než do uvolněných křesel zasednou nové tváře, uplyne v řekách ještě mnoho vody. A voliči si na nového starostu budou muset ještě chvilku počkat. Postup po volbách určuje novela zákonů o územních samosprávných celcích č. 298/2008 Sb., kterou byla změněna pravidla pro „fungování“ obce v tzv. volebním mezidobí, tedy v době ode dne konání voleb do zastupitelstva obce až do zvolení nových obecních orgánů, tedy starosty a rady obce.

Podívejme se tedy, co se odehrává od pátku 15. října 2010 od 14. hodin, kdy byly oficiálně zahájeny nové komunální volby.

 

 • Uplynutím prvního dne voleb do zastupitelstva obce zaniká mandát všem stávajícím
  členům zastupitelstva obce, takže tímto okamžikem dochází i k „zániku“ dosavadního zastupitelstva obce. Spolu s tím zanikají i výbory zastupitelstva.
  Ale činnost komisí rady obce nezaniká, neboť dosavadní rada obce i nadále vykonává své pravomoci, a komise tak nadále pokračují v plnění svých úkolů, a to až do zvolení nové rady obce.
 • Dosavadní starostai nadále plní své povinnosti bez jakéhokoli omezení, tedy v plném rozsahu, stejně jako všichni místostarostové a rada obce. Pokud v obci nebyla přede dnem voleb rada obce volena, jako je to například v Doubici, bude její zákonné pravomoci bez omezení ode dne voleb plnit dosavadní starosta.
  Na tyto orgány ale nepřecházejí vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce, takže je v povolebním období nelze nijak realizovat, a to až do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Není tedy možné rozhodovat např. o prodeji nemovitého majetku nebo schvalovat či měnit obecně závazné vyhlášky.
 • Dosavadní starosta a místostarostapřestávají podle § 107 zákona o obcích vykonávat pravomoci starosty obce okamžikem zvolení nového starosty nebo alespoň místostarosty.
 • Dosavadní rada přestává podle § 102a zákona o obcích plnit své úkoly až okamžikem zvolení nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů (starosty, místostarosty a ostatních členů rady), případně zvolením starosty obce, pokud se v dané obci již v novém funkčním období nebude rada obce volit (§ 102a odst. 1).

A co se stane když…

nedojde při ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce ke zvolení nových obecních orgánů, nebo je zvolena pouze jejich část?

 • Pokud není zvolen ani starosta ani místostarosta, vykonávají své úkoly i nadále dosavadní starosta a dosavadní místostarosta, a to až do zvolení nového starosty či místostarosty na některém z dalších zasedání zastupitelstva obce.
 • Pokud je zvolen nový starosta, ale není zvolen místostarosta, přestávají dosavadní starosta i dosavadní místostarosta okamžikem zvolení nového starosty vykonávat své pravomoci. Obec je proto spravována pouze novým starostou.
 • Pokud není zvolen starosta, ale je zvolen pouze místostarosta, přestávají dosavadní starosta i dosavadní místostarosta okamžikem zvolení nového místostarosty vykonávat své pravomoci a obec bude v takovém případě spravována pouze novým místostarostou, a to v plném rozsahu pravomoci starosty.
 • Pokud by v obci, v nichž je volena rada obce, byl zvolen jen starosta a místostarosta, ale nikoli nová rada jako cele), vykonává své pravomoci i nadále „původní“ rada, a to v původním složení (tj. včetně dosavadního starosty i místostarosty, avšak pouze v pozici běžných členů rady obce). Obec je v takovém případě spravována novým starostou a místostarostou a dosavadní radou obce, přičemž nový starosta ani místostarosta se nestávají členy dosavadní rady obce.

 

Kdy zasedne nové zastupitelstvo?

Pokud nebyl podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování v desetidenní zákonné lhůtě ode dne vyhlášení výsledku voleb Státní volební komisí, musí dosavadní starosta svolat ustavující zasedání do 15 dnů.

Znamená to tedy, že když byly letošní volby do zastupitelstev obcí vyhlášeny na pátek a sobotu 15. a 16. října, a Státní volební komise by vyhlásila výsledky voleb například až 19. října, bude prvním dnem desetidenní lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování 20. říjen.

Tato lhůta skončí 29. října v 16.00 hodin.

Jestliže v této době nebude podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování v obci, musí starosta svolat ustavující zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce se musí konat nejdříve nejpozději patnáctý den ode dne vyhlášení výsledků, nejdéle tedy 15. listopadu.

 

Pokud byl podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování, ustavující zasedání se nesvolává a je třeba vyčkat na rozhodnutí soudu o tomto návrhu. Soud musí ze zákona rozhodnout do 20 dnů ode dne doručení návrhu.

 

 

Program ustavujícího zasedání

Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní rada obce.

Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, i kdyby nebyl zvolen členem nového zastupitelstva, případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta.

Zasedání obvykle zahajuje dosavadní starosta, který nejdříve zjistí, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Na ustavujícím zasedání musí následovat složení slibu členů zastupitelstva. Zákon předpokládá, že ustavující zasedání bude volit starostu, místostarostu a další členy rady obce. Pokud se tak nestane, nenastává žádná „sankce“ – dosavadní starosta, místostarosta a rada nadále vykonávají své pravomoci. Po zvolení starosty nebo místostarosty mu dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva předá vedení zasedání.

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká již zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování. Již od tohoto okamžiku mají členové zastupitelstva plná práva a povinnosti, i když dosud nesložili slib. Pouze v případě, že budou na zasedání zastupitelstva vyzváni k jeho složení a složení slibu odmítnou nebo tak učiní s výhradou, pak jim mandát tímto okamžikem zaniká a na jejich místa nastupují náhradníci.

Nově zvolení členové zastupitelstva obce obdrží osvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva.