weby pro nejsevernější čechy

Skončí všechno zavedením domobrany?

Výběžek/.eu/ má k doispozici otevřený dopis adresovaný vedení města Rumburka, ve kterém autoři kladou otázky v souvislosti s nepříznivou situací, která vzniká následkem stěhování sociálně nepřizpůsobivých obyvatel na sever republiky. Dáváme ho k dispozici i našim čtenářům pro případnou diskusi a v nejbližších hodinách se pokusíme získat vyjádření představitelů města.

Otevřený dopis radě a zastupitelstvu města Rumburku

Po opětovném pozorném přečtení článků Záhady rumburského trojúhelníku a Rumburk vyhlásil boj kriminalitě, které vyšly před několika týdny v Rumburských novinách, jsme se pokusili, a snad vcelku úspěšně, zjistit zda a nakolik se situace mění, alespoň pozvolna, k lepšímu. Nemění. Navíc pan starosta a zároveň i senátor za ČSSD Ing. Jaroslav Sykáček nedal paní Jiřině Holubové odpověď na její dotazy týkající se možností města zjednat a udržet ve městě pořádek. Pokud se tak stalo a odpověď pana starosty jsme přehlédli, předem se omlouváme. Znovu tedy žádáme, aby představitelé města sdělili občanům, jaké mají možnosti bojovat s kriminalitou a udržet bezpečnost a pořádek ve městě. Zatím bohužel lze z rozhovoru s občany a konečně i z článku Rumburk vyhlásil boj kriminalitě, vyvodit pochybnosti o možnosti i schopnosti města problémy řešit. Přiznávají to v rozhovorech i lidé blízcí představitelům města.

V těchto souvislostech je velmi znepokojivý a varující dnes již de facto uskutečněný (i když ještě právně nikoli) záměr MěÚ prodat budovu v Žitné ulici za 1. mil. 400 tis. Kč. V budově aktuálně sídlí Střední odborná škola management a práva, s.r.o., jejímiž studenty jsou, což vnímáme velmi pozitivně, převážně mladí Romové. Budovu údajně město prodat musí, protože nemá na její údržbu peníze. Budiž. Školy vznikají, ruší se, slučují, zanikají, budovy však zůstávají. Město Rumburk se údajně spokojilo s ústním příslibem současného provozovatele školy, že budova nebude, a to ani v budoucnu využívána k jiným, než školním účelům. V současné neutěšené bezpečnostní situaci města je, podle našeho názoru, tento postoj města velmi neodpovědný. Po uzavření kupní smlouvy může nabyvatel nakládat se zakoupeným majetkem jakkoli, a to bez ohledu na předběžnou ústní dohodu.

Žádáme proto radu i zastupitelstvo města Rumburku, aby do kupní smlouvy byla zakomponována věcná břemena:

1.) Budova bude i nadále využívána jako škola (k tomuto účelu byla v minulosti vybudována).

2.) Pokud bude chtít nabyvatel v budoucnu budovu prodat, nabídne jí v předkupním právu městu Rumburku za přiměřenou částku (nejlépe za částku, za kterou budovu od města koupil, navýšenou o inflaci a o částku, kterou nabyvatel prokazatelně použil na opravy a rekonstrukce budovy). Město učiní veřejný příslib, že v tomto případě odkoupí budovu zpět.

3.) Nabyvatel se zaváže, že budova bude sloužit veřejným účelům a nebude přeměněna na byty nebo ubytovnu.

Naše návrhy na věcná břemena nijak neomezují budoucího nabyvatele v jeho právech, pokud opravdu hodlá s budovou naložit v souladu s deklarovaným účelem. Občanům města zároveň zajistí, že budova nebude moci být využita v budoucnu jako azyl sociálně vyděděných občanů, kterých se jiná města jejich sestěhováváním na Šluknovsko zbavují.

Zároveň žádáme o informaci jak bude město řešit otázku bydlení manželů Váňových. Tito starší lidé obývají již 45 let v této budově bývaly služební byt a nemají kam jít. Chceme také znát odpověď na otázku jak má město ošetřeno, že v Rumburku nedojde ke vzniku nových problémových lokalit. Jejich centrem se mohou stát jakékoli budovy, včetně budov prodaných městem. Například paneláky v ulici SNP. Občané chtějí ve městě žít a ne ve strachu o sebe a své děti pouze přežívat.

Nabízíme řídícím orgánům města spolupráci při zajišťování bezpečnosti všech jeho obyvatel. K tomu je třeba oboustranná otevřenost, transparentnost a důvěra. Usilujeme o spolupráci. Velmi nás znepokojuje fakt, že mnoho našich spoluobčanů, už i na úrovni města uvažuje v kategoriích „my“ a „oni“ a ozývají se hlasy, že pokud se situace nezlepší, bude nutné zřídit domobranu.

Abychom přispěli k řešení bezpečností situaci ve městě, rozhodli jsme se založit občanské sdružení Za bezpečné město. Stanovy a program sdružení uveřejníme ve vhodnou chvíli v závislosti na vývoji současné situace.¨

za přípravný výbor občanského sdružení Za bezpečné město

Mgr. Michal Barák

Mgr. Pavel Jančařík

Mgr. Josef Makovský