weby pro nejsevernější čechy

Školy na severu usilují o modernizaci učeben

Dotace pomohou školám zmodernizovat učebny pro odborné vzdělávání: Místní akční skupina Český Sever se sídlem ve Varnsdorfu přijala od zřizovatelů škol ve výběžku 11 žádostí o dotaci, která je zaměřená na zlepšování dostupnosti vzdělání a  zvyšování  kvality vzdělávání.

Jedná se Výzvu č. 8, kterou připravila a vyhlásila MAS Český sever  v rámci operačního programu s názvem Integrovaný regionální operační program (tzv. IROP).  Příjem žádostí proběhl v období od 4. 5. 2020 až 26. 6. 2020. Celková výše požadovaných  způsobilých výdajů činí 18 653 429 Kč. Jedna z hlavních výhod finančních nástrojů IROP ve srovnání s jinými dotační programy je výše poskytnuté dotace a to ve výši 95%. Celková výše alokace této výzvy je 14.286.027 Kč.

Základní škola Tyršova v Rumburku si žádá o prostředky na modernizaci učebny fyziky a chemie. Základní škola Edisonova Varnsdorf podala projekt na vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů – Fyzika, ICT.  Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF si připravila hned 2 projekty a to na  vybavení dílny odborného výcviku CNC strojem a na dovybavení odborných učeben metrologie, mechatroniky a elektrotechniky. Základní škola Dolní Podluží usiluje o  vybavení učebny fyziky a chemie. Interaktivní základní škola Karlova Varnsdorf plánuje  rekonstrukci jazykovo-počítačové učebny. Město Česká Kamenice si žádá o peníze na jazykovou laboratoř, modernizaci a vybavení učeben přírodních věd a  pro technické a řemeslné obory (vč. robotiky).  Základní škola Staré Křečany by chtěla vybudovat  IT učebnu, bezbariérové WC a bezbariérový výtah.

V tuto chvíli probíhá formální  a  obsahové hodnocení žádostí.  Jednotliví žadatelése o výsledcích dozvědí v průběhu prvního čtvrtletí tohoto školního roku

MAS ČESKÝ SEVER, z.s.

Místní akční skupina je otevřené, dobrovolné, nevládní, neziskové poradenství občanů a právnických osob, hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Spolek vznikl v roce 2004, sídlí ve Varnsdorfu.  Účelem spolku je zajištění udržitelného rozvoje regionu MAS prostřednictvím metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje ve prospěch subjektů, působících v území MAS.

Poskytujeme dotační poradenství, organizační pomoc ve všech fázích projektů a zajistíme hladký průběh projektu od jeho záměru až po jeho ukončení.

www.masceskysever.cz

Tagy