weby pro nejsevernější čechy

Pozvánka na akci Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše přátele jménem Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a dalších organizátorů sobotní akce (města Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf, Manfreda Rohdeho aj.) na slavnostní odhalení řezbované pamětní desky padlým sportovcům, které se uskuteční v tělocvičně pod varnsdorfským Náměstím Ed. Beneše dne 19. dubna 2014 v 10.30 hod. Přijďte důstojně oslavit Bílou sobotu pietním aktem a svou účastí podpořit kulturní život výběžku. Za Vaši účast předem děkujeme

Milan Vašíček, přestavený Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české připravil na sobotu 19. dubna 2014 v 10.30 hodin slavnostní odhalení řezbované pamětní desky padlým členům turnerského (tělocvičného) spolku za první světové války v tělocvičně pod náměstím. Sraz účastníků akce je v 10.30 hod. před tělocvičnou pod Náměstím Ed. Beneše ve Varnsdorfu.

Pamětní deska Adély Vymazalové Varnsdorf, Turnhalle

Klimatické podmínky jako za první světové války umocňovaly neopakovatelnou atmosféru lednového odhalování památníku padlým obce Studánka u Varnsdorfu. Aby vysloužilci podtrhli slavnostní ráz celého aktu, oblékli své letní uniformy a pózování u opraveného pomníku na hřbitově pak evokovalo každodenní útrapy mužů za války. Ani návštěvníkům nebylo lépe a zaslouží si opravdové uznání, že zavítali v hojném počtu na akci i za tak náročných podmínek.

Devatenáctý duben bude jistě k návštěvníkům milosrdnější. V bývalé Turnhalle ve Varnsdorfu (tělocvičně pod náměstím) bude odhalena pamětní deska padlým sportovcům. Jak přidává představený svazu Milan Vašíček: „Deska byla zhotovena mladou (a dle kvality provedení velmi nadějnou) řezbářkou z Moravy Adélou Vymazalovou, což je s jistotou mezi kamennými památníky pro pravidelné účastníky našich akcí jakýmsi „osvěžením“. Že bude co obdivovat se přijďte přesvědčit sami. Deska byla vyhotovena dle dochované kolorované pohlednice a o kvalitě předlohy jsme maličko pochybovali. Řezbářka však předčila veškerá očekávání a vytvořila skutečně jedinečné dílo. Jako obvykle bude při slavnostním odhalování přítomna také živá hudba. A protože se jedná o desku padlým sportovcům, očekáváme, že se zúčastní také mládež. TJ Slovan Varnsdorf má dnes velké jméno a myslíme si, že deska bude symbolicky předána a opatrována těmi pravými.“

Hynek Domalíp, aktivní člen spolku vysloužilců, přiblížil akci veřejnosti na spolkových stránkách těmito slovy: „Původní dubová deska byla odhalena ve varnsdorfské tělocvičně dne 19. 4. 1925 a pravděpodobně po druhé světové válce byla zničena. V sobotu 19. dubna 2014 se v 10:30 hod. sejdeme před tělocvičnou, ve které bude následně slavnostně odhalena replika původní pamětní desky. Poté, co bude pamětní deska vysvěcena, budou následovat proslovy zástupců města i našeho svazu. Po čestné salvě před budovou tělocvičny, si vyslechneme rakouskou císařskou hymnu.“ Dále Milan Vašíček ozřejmil zákulisí vzniku repliky pamětní desky: „Že se podařilo projekt úspěšně realizovat v předem připraveném harmonogramu, když nebyl získán grant, je skutečnou šťastnou souhrou mnoha náhod. Celému projektu bylo nakloněno město Varnsdorf, stejně jako zástupci tělovýchovné jednoty Slovan Varnsdorf, což jistě něco znamená i do budoucna, že zůstane deska symbolicky v té nejpovolanější péči. Ovšem zvláštní poděkování patří zejména varnsdorfskému rodákovi Manfredu Rohdemu, který akci významně finančně podpořil, když projekt nebyl v silné konkurenci z grantových prostředků podpořen“.

Svaz vysloužilců zařadil úspěšně dokončený projekt do početné řady realizovaných akcí. Vzpomeňme obnovení památníku v Novém Hraběcí, obnovení pomníku vojínu Richterovi na Schweidrichu, obnovení válčených hrobů na šluknovském hřbitově, obnovení pomníku padlým turnerům v Jiříkově – Filipově, obnovení jubilejního pomníku na počest císaře Františka Josefa I. a vysazení památného dubu ve Šluknově na Křížovém vrchu, rekonstrukce památníku na varnsdorfském hřbitově či nalezení pomníku k poctě básníka Körnera, který se dnes nachází díky iniciativě svazu v blízkosti šluknovského vlakového nádraží. Letošní akce – odhalení památníku na Studánce, (kde celkovou rekonstrukci finančně zastřešilo zastřešilo Město Varnsdorf), byla symbolickým dárkem ke stým narozeninám studánecké rodačky Marie Kaufmann Henkeové.

Organizátoři sobotní akce vítají další podněty ze strany veřejnost pro směřování činnosti svazu, členové jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy týkající tématu vysloužilců a období první světové války v regionu, proto neváhejte využít osobního kontaktu.

„Tento rok, kdy je připomínáno smutné sté výročí vypuknutí první světové války, je plánováno několik větších akcí. Po odhalení pamětní desky padlým turnerům ve varnsdorfské sokolovně jmenujme slavnostní odhalení pomníku k připomenutí 60. výročí vlády císaře Franze Josefa I. v Jiřetíně pod Jedlovou (10. května), obnovení památníku padlým v Rožanech u Šluknova (21. června),  opravu válečných hrobů v obci Mikulášovice či připravované znovuodhalení památníku obětem první světové války obce Dolní Křečany (dnes Rumburk III) a budeme hosty i na akcích organizovaných jinými subjekty“, připomněl Milan Vašíček.

Veřejnost se s činností spolku může seznámit internetových stránkách www.vyslouzilci.cz. Záběr svazu je velmi široký a pro realizaci projektů je nutná podpora veřejnosti, a to nejen ta hmotná. „Spolek de facto obnovou válečných hrobů a památníků výrazně pomáhá při obnově místní krajiny. Členové se cíleně snaží kontaktovat starousedlíky a skládat tak mozaiku o zapomenutých tématech minulosti ne až tak dávné. A máme za sebou řadu pro region důležitých objevů“, uvádí Milan Vašíček. „Litera zákona o udržování válečných hrobů pověřuje péčí majitele hrobu, všeobecně města a obce využívají v první fázi nadšence jako jsme my, aby byl dán ten první impuls . Obnově válečných hrobů a pátrání po stopách minulosti věnujeme nezištně veškerý volný čas, ale finanční podporu potřebujeme, stejně jako vstřícnost kompetentních úřadů. Zatím se nám daří. Města i obce vycházejí v rámci svých možností vstříc. Jenže financí se nedostává, protože každý projekt je nesmírně náročný, ač náklady snižujeme na úplné minimum“, doplnil Milan Vašíček.. 

Ester Sadivová a Milan Vašíček

Klub vojenské historie o. s.

Svaz c. k.  vojenských vysloužilců zemí Koruny české 

Císařský 100

Šluknov 407 77

IČ: 22757961

Bankovní spojení pro příjem darů: 6989466001/5500 , Raiffeisenbank

Bližší informace podá: Milan Vašíček, GSM 602 860 375, e-mail: vasicek@vyslouzilci.cz

Tiskový mluvčí: Radek Andonov, GSM 777 339 717, e-mail: poaman@volny.cz

Kdo jsme: Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Svaz vysloužilců se intenzivně věnuje badatelské činnosti se zaměřením na spolky vojenských vysloužilců a rakousko-uherskou armádu za první světové války obecně. Neomezuje se pouze na období monarchie, jelikož se soustředí na památníky obětem Velké války ve Šluknovském výběžku, zabývá se také první republikou. Členové spolku vyhledávají a mapují zapomenuté a poničené pomníčky padlým, snaží se je zdokumentovat a v rámci svých finančních prostředků provést rekonstrukci. 

Vysloužilci uvítají jakoukoli pomoc od veřejnosti – jednotlivců i organizací. Kromě finanční podpory konkrétních projektů obnovy pomníčků jsou velmi cenné informace pamětníků či jejich potomků, zvláště pak historické fotografie, které slouží jako podklad k případné rekonstrukci a dohledání chybějících pomníčků. S výsledkem práce našeho spolku se můžete seznámit na stránkách svazu: www.vyslouzilci.cz 

Tip na doprovodný výlet od svazu vysloužilců – „Zajeďte si po akci také do Šluknova“:

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české připravil pro zájemce o historii novou a náplní neobvyklou expozici v prostorách 2. patra šluknovského zámku.  Expozice mapující obecně nepříliš známou kapitolku historie je průběžně doplňována a obměňována, v závislosti na nových objevech souvisejících s regionem. Zajímavé dokumenty a fotografie jsou logicky propojeny řadou trojrozměrných exponátů z vlastnictví členů svazu. Návštěvníci sobotní akce mohou zavítat také na šluknovský hřbitov, aby si prohlédli svazem vysloužilců obnovené hroby vojáků, kteří padli na frontách první světové války, zemřeli na následky zranění v lazaretech či podlehli nemoci. Následně mohou zavítat ke znovuobnovenému jubilejnímu pomníku císaře Františka Josefa I., u kterého byl navíc vysazen svazem památný dub. A kromě prohlídky nejstarší křížové cesty Šluknovska se mohou turisté podívat k cennému pomníku obětem první světové války od věhlasného architekta Fritze Lehmanna, rodáka ze Šluknova. Ten dnes není v širším povědomí architektem příliš známým. Jeho tvorbu v rodném městě důstojně reprezentuje právě expresionismem čišící velkolepý pomník padlým první světové války. Kdo památník spatřil, nikdy nezapomene na výraz klečícího muže – rytíře, jehož tíží povinnost bojovat (za císaře), drtí tíha nebes, ale země se brání jeho oběti. Tak odolává, ničen prostorem mezi dvěma světy, nemohouce ani žít, ani zemřít, jen statečně snášet těžkost lidského údělu ve válečném běsnění. Jeho výraz je jiný při pohledu ze strany i zepředu, což podtrhuje celkový účinek. Památník padlým měří 9 metrů a na osmi kamenných deskách jsou vytesána jména 185 obětí Velké války ze Šluknova. Rytíř je dílem profesora Riebera z německé Vysoké školy technické. Architektonicky velmi netradičně vyřešený památník do padnoucího celku vyprojektoval právě Lehmann. Ke zhotovení byl použit syenit a dodavatelskou firmou byl W. Spölgen z Království. Nadčasové poselství „Treue um Treue“ – „Věrnost pro věrnost“ – promlouvá až k nám. Dne 22. září 1928 byl památník odhalen pod patronátem Spolku veteránů a významného místního továrníka a mecenáše Roberta Webera.