weby pro nejsevernější čechy

Rumburk poskytl nemocnici deset milionů korun

Deseti milionovou dotaci pro akciovou společnost Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk schválili na svém posledním zasedání rumburští zastupitelé. Město Rumburk, jako jediný akcionář této společnosti, tak pokračuje ve své štědré podpoře jediné nemocnice tohoto typu v regionu, které od roku 2007 darovalo, i se současnou dotací, přes šedesát milionů korun. Získané prostředky by měly být použity na finanční krytí prací, na nákup zdravotnické techniky a vybavení, zejména nákup a instalaci operačních světel, chirurgických, gynekologických a endoskopických nástrojů a komplementu, odsávaček, spirometru pro dětskou alergologii, vybavení hardware, software, ale i na stavební rekonstrukce radiodiagnostického oddělení a s tím spojenou digitalizaci pracovišť a instalaci CT.
Všichni zastupitelé však nebyli ochotni dotaci pro nemocnici bezezbytku podpořit. Nejvíce slyšet byla jako obvykle Bronislava Nedvědová a Josef Růžička, kteří sice nerozporovali požadovanou výši dotace, ale měli výhrady proti způsobu, jakým se o dotaci žádá a proti způsobům, jak probíhá kontrola čerpání dotace. Z tohoto důvodu podali i protinávrh usnesení, ve kterém požadovali, aby jednou za čtvrt roku předkládal první místostarosta města Ladislav Pokorný zastupitelům přehled, na co všechno byly finance darované městem v nemocnici použity, co vše za ně bylo nakoupeno a kolik peněz ještě společnosti z dotace zbývá.
Tento dodatek však zastupitelé neschválili. Zřejmě i kvůli tomu, že toto opatření opravňující město kontrolovat nakládání s dotací, je již zapracováno do samotné smlouvy o jejím poskytnutí, kterou by mělo město Rumburk se společností uzavřít v dohledné době. Příjemce dotace se ve smlouvě zavazuje, že poskytovateli, tedy městu Rumburku, které je zastoupeno starostou města Jaroslavem Sykáčkem, předloží nejpozději do 28. 2. 2012 podrobné vyúčtování poskytnuté dotace. Pokud by tak neučinilo, vystavuje se postihu, a to vrácení dotace celé nebo její poměrné části.
Stejným způsobem jsou ošetřeny smlouvy o poskytnutí dotace mezi společností Lužická nemocnice a poliklinika a městem Rumburk z minulých let.
Smlouvu o poskytnutí dotace za akciovou společnost podepíše ekonomicko -organizační náměstek nemocnice a místopředseda představenstva Petr Urban, za město Rumburk starosta Jaroslav Sykáček.
Věčně nespokojená Bronislava Nedvědová se však rozčilovala i nad žádostí společnosti o změnu již dříve poskytnuté dotace. „Stalo se již folklórem, že nemocnice požádá o dotaci a za půl roku žádá o její změnu. Přitom nám neposkytuje informace o tom, kolik z již poskytnuté dotace nemocnice utratila a za co, a jak velkou částku chce převést do dalšího období a proč,“ argumentovala.
Místostarosta města Darek Šváb, který je zároveň ředitelem nemocnice a předsedou představenstva akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika k tomu uvedl, že ne vždy se podaří během daného období využít dotaci celou, protože na fungování a financování aktivit společnosti se podílí celá řada vedlejší faktorů, ať již jsou to změny cen zdravotnického zařízení a materiálu, ale zejména v poslední době četné turbulence na politické scéně, časté výměny ministrů zdravotnictví a s tím související i změny v celém systému zdravotnictví a zdravotnické péče.
Společnost Lužická nemocnice a poliklinika žádala o změnu poskytnuté dotace, tedy o prodloužení termínů dočerpání finančních prostředků, za poslední čtyři roky již osmkrát a rumburští zastupitelé jí vždy vyšli vstříc. I tentokrát tomu nebylo jinak.
Zastupitelé se také zajímali o to, jak se personál rumburské nemocnice postavil k nedávné výzvě lékařů „Děkujeme, odcházíme.“ Ředitel nemocnice Darek Šváb k tomu uvedl, že v současnosti v nemocnici pracuje 35 stálých lékařů, s externisty padesát, a jen dva internisté se k této výzvě připojili a podali výpověď. „Z jejich strany to ovšem bylo vnímáno jako podpora celé akce a ostatních lékařů, nevnímali jsme to jako nátlak směrem k naší společnosti. Své výpovědi nakonec vzali zpátky. Mohu tak konstatovat, že naše nemocnice zůstala po celou dobu jako jedna z mála stabilní a bez problémů,“ uzavřel Darek Šváb.