weby pro nejsevernější čechy

Co napsali starostové premieru Nečasovi (a k čemu to bude dobrý)

Výběžek(.eu) má k dispozici dopis, který poslali starostové premieru Nečasovi a ve kterém žádají pomoc.

Situace je dobře popsaná v článcích tady, tady, ale i v Mladé Frontě a Deníku. Pro ty, kteří se tím nechtějí zabývat snad jenom uvedeme, že Šluknovský výběžek se plní přistěhovalci, kteří tu získali bydlení, málokdy ale práci a na živobytí si vydělávají všelijak a jejich asimilace je velmi velmi problematická.

necas

(obrázek Jan Ignác Říha, Reflex)

Dopis starostů je tedy jakousi zoufalou snahou domoci se nápravy u premiera, potažmo u jeho úředníků, kteří jsou ale s největší pravděpodobností za celou situaci zodpovědní.

Problém, který nastal totiž zřejmě v současné chvíli řešení nemá, neexistuje vůle ani prostředky které by mohli situaci napravit, když nebudu brát v potaz všechny ty extremistické kecy, které by v případě naplnění beztak situaci jenom eskalovali.

Stát je tváří tvář nastalé situaci naprosto bezbranný, nemá represivní aparát natolik silný, aby byl účiný, rádoby humanitární organizace mžná mohou vyřešit nějaký izolovaný problém, sotva ale problémy nově vzniklé komunity.

A Kanada zavedla ty víza, žejo.

Abych ale neunavoval, tady je to psaní, se kterým jak premier naloží, bůh suď. Anebo vy v anketě na konci článku.

Ve Šluknově 30. května 2011

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o pomoc při řešení zhoršené bezpečnostní situace ve městech a obcích Šluknovského výběžku a zároveň Vás žádáme o Vaši osobní návštěvu v tomto regionu a setkání se zástupci místních samospráv.

Dovolte nám, abychom Vám ve stručnosti nastínili současnou situaci v tomto regionu, v němž v osmnácti městech a obcích žije více něž 53 tisíc obyvatel. Nachází se na samotné severní hranici České republiky se SRN. Nezaměstnanost zde dosahuje až 22 procent a vyhlídky na zlepšení jsou v nedohlednu. Vzdělanostní struktura obyvatelstva je velmi nízká. Mladí, vzdělaní a schopní lidé odsud odcházejí. Region žije především z turistiky a zemědělství. Když před časem první senátor Parlamentu České republiky za okres Děčín nazval tento výběžek Náhorním Karabachem, netušil ještě, jak je tento příměr trefný a výstižný.

V posledních měsících zaznamenala se znepokojením města a obce Šluknovského výběžku značný příliv nepřizpůsobivých občanů z Teplicka, Mostecka a dalších větších měst Ústeckého kraje, ale i ze Slovenska. Je nepochybné, že se jedná o organizovaný exodus, financovaný třetí stranou. Problémem je ovšem to, že region Šluknovska není v tuto chvíli schopen nabídnout kvalitní životní podmínky pro stávající obyvatele, natož pro tisíce nepřizpůsobivých obyvatel odjinud. Chybí zde školy a školky, učitelé, chybí řada praktických lékařů, chybí pracovní místa, v souvislosti s přenesením agendy sociálních odborů na Úřady práce přestává fungovat i práce sociálních pracovníků s rodinami sociálně slabých osob. Vytvářejí se zde nepřehledná ghetta přistěhovalců, v nichž nelze zmapovat ani počty jejich členů, ani jejich sociální poměry, nelze ani zjistit jaká minulost tyto lidi provází. Vzhledem k tomu, že s tímto masivním přílivem lidí, který během prvních čtyř měsíců dosahuje tisíců, značně ve městech vzrostl i nápad trestné činnosti, například ve Šluknově až o 200%, lze předpokládat, že budoucnost s nimi bude více než komplikovaná a pro starousedlíky nebezpečná. V souvislosti s tím pochopitelně roste nespokojenost a obavy místního obyvatelstva, která může lehce eskalovat v otevřené projevy občanské i rasové nesnášenlivosti.

Šluknovsko je ze tří stran obklopeno hranicí se spolkovou republikou Německo a dá se předpokládat, že noví obyvatelé se pro uspokojení svých potřeb brzy orientují s trestnou činností právě sem, čímž může dojít k odvetným krokům ze strany našich sousedů. Dosud jsme rádi využívali vymožeností Schengenského prostoru a máme obavy, aby se tento stav nepříznivě nezměnil.

Troufáme si tvrdit, že žádný region ani žádné město by nebylo schopno včas a aktivně reagovat na podobnou situaci, přihlédneme–li k jejich současným legislativním a ekonomickým možnostem. Šluknovsko není výjimkou a ani při spojení všech sil není možné tuto situaci zvládnout. Regionu akutně hrozí bezpečnostní a sociální krize, která, pokud nebude řešena včas a efektivně, bude problémem nejen tohoto regionu, ale celé České republiky.

Znepokojivou bezpečnostní situací na Šluknovsku se 13. května zabývalo Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kam zástupci místních samospráv pozvali i ředitele Krajského ředitelství Policie České republiky brig. gen. Jiřího Vorálka a vedoucí územního odboru Policie České republiky v Děčíně plk. Alici Zemanovou. Snahou starostů je ve spolupráci s Policií České republiky, městskými policiemi a orgány státní správy nežádoucí společenské jevy eliminovat, ale daří se jim to pouze částečně. O to větší obavy v nich vzbuzují plány vlády České republiky a vedení policie České republiky snižovat stavy policistů až o 4 tisíce, přičemž v Děčínském okrese by se měl tento počet snížit údajně o 66 policistů.

Vážený pane premiére, dovolujeme si upozornit, že plošné snižování počtu příslušníků policie České republiky by mohlo být značně nebezpečné. Snížení počtu příslušníků policie České republiky v regionu Šluknovského výběžku by pak mohlo být až destruktivní a mohlo by ohrozit bezpečnost, stabilitu a ochranu jeho obyvatelstva. Dovolujeme si Vás proto důrazně požádat o zajištění bezpečnostních zájmů našich měst a obcí a současně Vás zveme na setkání s jejich zástupci k projednání této problematiky. Vaše návštěva by pak jistě pomohla i v ujištění našich občanů, že se vláda České republiky zabývá problémy svých obyvatel i v naší části republiky.

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme Vaši časovou a pracovní zaneprázdněnost, ponecháváme termín návštěvy našeho regionu na Vaší osobě s tím, že toto setkání by mělo předcházet vlastnímu rozhodnutí o snížení stavu policistů České republiky v našem regionu.

S úctou

Ing. Jaroslav Sykáček Josef Zoser

senátor PČR starosta Jiřetína p. Jedlovou

starosta města Rumburk a předseda SPRŠ

Ing. Milan Kořínek

tajemník SPRŠ

na vědomí: Jaroslav Foldyna – poslanec PČR

brig. generál Jiří Vorálek – ředitel krajského ředitelství Policie ČR

plk. Alice Zemanová – vedoucí územního odboru Policie ČR v Děčíně

{module Dopis starostů a pan premier Nečas}