weby pro nejsevernější čechy

České Švýcarsko má novou Panenskou jedli

Jetřichovice, 31. 10. 2011 – Lesníci národního parku České Švýcarsko vysadili novou Panenskou jedli. Mladý strom našel místo ve speciálním oplůtku nedaleko místa, kde stávala ještě počátkem minulého století jedle zvaná Jungfern Tanne, v překladu Panenská jedle. Ta celé lokalitě propůjčila jméno. Vysazením mladé jedle pracovníci správy parku v komorní atmosféře oslavili nedávný Mezinárodní den stromů a stále probíhající Mezinárodní rok lesů. 

“Jedle je pro oblast Českého Švýcarska symbolickou dřevinou, a to hned v několika ohledech,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Ještě ve středověku byla celá oblast dominována právě jedlo-bukovými pralesy. Teprve středověcí kolonizátoři a jejich potomci lesy hospodařením přetvořili do takové míry, že v nich je dnes jedle spíše raritou.”

Místo zvané Panenská jedle se nachází na křižovatce modře a zeleně značené turistické cesty nad Zadními Jetřichovicemi, název lokality zde připomíná správou parku nedávno zhotovená kopie historického obrazu upevněná na statném buku. Dosud však návštěvníci národního parku Panenskou jedli hledali marně. Původní jedle byla totiž poražena v roce 1917, protože postupně usychala. V roce poražení jí bylo 385 let. Její jméno se vázalo k legendě o zbloudilé milé mladého lesníka, která v dávných dobách měla najít bezpečné přístřeší u zdejšího uhlíře.

Ve středověkých lesích hojná jedle se po vzniku národního parku České Švýcarsko postupně do zdejších porostů vrací a spolu s buky a dalšími listnatými dřevinami výhledově nahradí nepůvodní a na lidské péči závislé smrkové monokultury.

“Naše činnosti v lesích podřizujeme velmi důležitému cíli, kterým je přeměna nepůvodních smrkových monokultur na přírodě blízký les. Ten již nebude lidské zásahy vyžadovat a bude moci být ponechán samovolnému vývoji bez hrozby rozsáhlého odlesnění území národního parku,” připomíná ředitel správy parku Pavel Benda, a uzavírá: “I to má nám i návštěvníkům připomínat nově vysazená Panenská jedle. Přejeme jí, aby dorostla minimálně stejného věku jako její předchůdkyně”.