weby pro nejsevernější čechy

Literární Varnsdorf 2016

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 12. ročník soutěže tradiční literární soutěže – Literární Varnsdorf 2016

Podmínky soutěže:

– věk soutěžících není limitován

– tématika příspěvků je libovolná

– všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované

– soutěž je anonymní

Soutěžní kategorie:

– PRÓZA

– PUBLICISTIKA (REPORTÁŽ, ČRTA, ROZHOVOR, FEJETON, LITERATURA FAKTU)

– POEZIE

Organizace a vyhodnocení soutěže:

Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 15. 01. 2016 na adresu:

Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

V levém dolním rohu obálky uveďte heslo „Literární soutěž“

– Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače, řádkování 1,5. Text je třeba psát pouze po jedné straně formátu A4. Každá práce musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru příspěvku a identifikační heslo, které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu (tj. u prózy max. 18 000 znaků včetně mezer), u prací v rozsahu nad 10 stran prosíme zaslat pouze úryvek v rozsahu do 10 stran.

– Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail.

– Dále autor přiloží na zvláštním listu papíru napsaný souhlas s uchováním osobních dat pro potřeby soutěže a souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky.

– Porota otevře obálky s osobními údaji soutěžícího až po vyhodnocení příspěvků.

– Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské knihovny Varnsdorf, kopie se rovněž nevracejí.

– Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.

– Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2016.

– Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2016 sborník vybraných prací. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží výtisk zdarma.

Práce, které nebudou vyhovovat shora uvedeným podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou ze soutěže vyřazeny. Vydání sborníku je podmíněno kvalitou soutěžních prací a výší finanční podpory z grantu případně sponzorských darů

Informace podá: Městská knihovna Varnsdorf, tel. 412 372 678, 412 332 963, e -mail: reditelka@mkvdf.cz hudebni@mkvdf.cz

Ing. Ilona Martinovská

Městská knihovna Varnsdorf

Otáhalova 1260

407 47 Varnsdorf

tel: 775 865 950

e-mail: reditelka@mkvdf.cz

www.mkvdf.cz

Tagy