weby pro nejsevernější čechy

Schrödingerův institut se vrátil do Jiříkova

Po takřka pěti náročných letech se v úterý 1. září 2020 dočkal Schrödingerův institut a s ním celý Šluknovský výběžek znovuotevření kláštera sv. Karla Boromejského v Jiříkově.

Schrödingerův institut. Psali jsme o něm a jeho aktivitách mnohokrát, mnohokrát jsme i v jeho prostorách byli. Jenže někdy dobrá vůle nestačí, když je příroda proti. Hlavní budova kláštera, k níž přiléhá kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, byla napadena dřevomorkou a z důvodu havarijního stavu vazných trámů a krovů střech byla narušeno statika objektu. V roce 2015 nezbylo než hledat dočasně jinou cestu, jiná místa, a přemýšlet, co a jak s klášterem. Po téměř třiceti letech chátrání přistoupila kongregace sester Boromejek, která je vlastníkem budovy, k celkové rekonstrukci budovy. První etapa, jejímž cílem byla oprava krovu a střešní krytiny a zajištění statiky budovy pomocí ocelobetonové konstrukce, se uskutečnila v letech 2016 až 2017. Druhá etapa zahrnující vnitřní úpravy byla zahájena v roce 2019. Rozvody elektroinstalací, voda, topení, kanalizace. Rekonstrukce omítek, výměna oken. Chemická hydroizolace a hydroizolační omítky. Část prací provedl Schrödingerův institut, který je v klášteře v dlouhodobém pronájmu (opravy podlah, dveří, zárubní, vybavení kaple aj.). Proinvestováno bylo téměř 20 mil. Kč. 

Slavnost, která se konala v úterý 1.9.2020 od 11 hodin, byla zahájena mší svatou spojenou s požehnáním obnovené kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova i celé budovy kláštera. Mši celebroval biskup Litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant v doprovodu generálního vikáře Litoměřické diecéze Mons. Martina Davídka, okrskového vikáře R. D. Jacka Kotisze a P. Jozefa Kujana SDB. Jáhenskou službu konal Mgr. Jan Hedvík. Na začátku bohoslužby biskup Baxant posvětil nový oltářní stůl, ambon a svatostánek. Do kaple dorazil značný počet zájemců z celého výběžku, křížem krážem městy, obcemi i politickými stranami.

Po mši bylo možno si celý klášter prohlédnout, podiskutovat a také se občerstvit.

Schrödingerův institut zainvestoval nádhernou a zdařilou rekonstrukci. Kulturní a společenský život výběžku tímto objektem dostává nový náboj. Slavnostní akt celebrovalmons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Měl jsem možnost s ním po akci pohovořit nejen o restaurování církevních památek. Setkání s panem biskupem jsou pro mě vždy velice inspirativní a musím přiznat, že ač jsem ateista, tak je pro mě Jan Baxant velkou morální autoritou. Po prohlídce kláštera jsem ještě zamířil do Filipova, kde se v tamní bazilice nachází jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na světě. Jiříkov má v sakrální turistice obrovský potenciál, který si zaslouží rozvinout. Dříve sem chodily statisíce poutníků…
Filip Ušák

Požádali jsme o dojmy několik přítomných:

Mám v srdci velikou vděčnost, že se náš dům na rozpadnutí opravil z finančních možností kongregace pro dobro celého Šluknovského výběžku.
Tato malá buňka může přinést veliké požehnání. Stane se tak hned vedle milostného místa ve Filipově, jediného místa zjevení Matky Boží Panny Marie v České republice, důležitým místem setkávání lidí na všech úrovních ve volno-časových aktivitách.
Místem, kde se lidé naučí pohlížet na sebe novým způsobem.
Místem, kde mohou bez přestání a vyčerpání zásob, hledat sílu v kapli Nejsvětlejšího srdce Ježíšova.
Byla jsem v Jiříkově dva roky (1988-1990). V každém volném odpoledni nebo dopoledni jsem běžela k Panně Marii do Filipova.
Teď se i náš dům stává mostem přes řeku času a může dát mnoha lidem inspiraci a možnost (jak se v němčině říká) etwas gut machen – udělat něco dobře, věci napravit. Děkuji paní ředitelce a všem spolupracovníkům Schrödingerova institutu a přeji sílu a věrnost v každodenní námaze o dobro.
S láskou a vděčností sestra Bartolomea Gyerajová

Na svěcení kaple jsem byl pozván, kromě jiného, jako ten kdo připravil Gábinu na křest a biřmování. S průběhem rekonstrukce nemám cennou bezprostřední zkušenost.
Mgr. Jan Hedvík, jáhen +

Připojujeme se k děkovným a pochvalným slovům, za nás osobně i za celý výběžek(.eu), za rodiče i děti, že se povedlo obnovit místo, kde se budou lidé scházet, bavit, a kde budou mít možnost hledat i pokoj a Lásku.

Klášterní budovu spolu s kaplí postavil řád milosrdných sester sv. Karla Boromejského vedle původního městského špitálu. Výstavba začala v roce 1899, slavnostně byl vysvěcen 20. května 1901. Sestry boromejky působily v Jiříkově až do roku 1990. Klášter poté zůstal opuštěný a kaple byla využívána pouze příležitostně.

Video o tom, jak rekonstrukce probíhala, můžete shlédnout zde:

Rádio Proglas ->

Zpravodajství diecéze ->

S využitím tiskové zprávy SI, zpravodajství obce Rybniště, Filipa Ušáka a dalších zdrojů

Foto MD, IŠK:

Tagy