weby pro nejsevernější čechy

Vyjádření ÚK k petici za ZZS ve VDF

Vážený pane Vodičko, dne 29. 6. 2015 byla doručena do datové schránky Ústeckého kraje celkem 3 podání s kopiemi vyplněných petičních archů Petice za zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby (dále také petice) ve městě Varnsdorf, evidovaná pod JID 89225/KÚÚK/2015, 89227/KÚÚK/2015 a 89228/KÚÚK/2015.

Obsahem petice je žádost na vedení Ústeckého kraje a Města Varnsdorf, aby podniklo kroky ke zvýšení dostupnosti a kvality poskytování neodkladné zdravotní péče o obyvatele města Varnsdorf, jeho spádové oblasti i okolních měst a obcí Šluknovského výběžku. Vaše žádost uvedená v petici byla projednána s představiteli Města Varnsdorf na jednání u 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka dne 30. 6. 2015, zároveň byly předloženy originály podpisových archů.

Pohnutky, které Vás vedly k sepsání této petice, chápeme pozitivně. Moji kolegové i já bychom velmi rádi vyhověli všem obdobným požadavkům. Bohužel naše právní prostředí nám ukládá nakládat s veřejnými prostředky efektivně, hospodárně a účelně. V současné době jsou naplněny veškeré legislativní požadavky na zajištění přednemocniční neodkladné péče v celém Ústeckém kraji, která je poskytována Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (dále také ZZS) v souladu se zákonem číslo 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dostupnost ZZS je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Dojezdová doba se počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska. Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele.

Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami vydává Rada Ústeckého kraje, byl aktualizován v dubnu 2015 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015) a splňuje veškeré zákonné požadavky dané legislativou České republiky. Dokument, včetně jeho aktualizace je k dispozici na internetových stránkách Ústeckého kraje na tomto odkaze http://www.kr-ustecky.cz/plan-pokryti-uzemi-usteckeho-kraje-vyjezdovymizakladnami-zdravotnicke-zachranne-sluzby/d-1685193/p1=204385. V jednotlivých přílohách naleznete mimo jiné „Metodiku stanovení dostupnosti a výsledky výpočtů dostupnosti rizika katastrálního území obce (dostupnost místa poskytnutí PNP dle výpočtů na základě průjezdnosti stávající sítě pozemních komunikací se zohledněním topologických parametrů jednotlivých katastrálních území obcí) a určení jednotlivých rizikových parametrů území jednotlivých obcí pro určení zohlednění stupně rizika výjezdů ZZS.

Dobře si uvědomuji, že při závažných zdravotních komplikacích se doba 20 minut může zdát velmi dlouhá. Proto Ústecký kraj již několik let podporuje projekt Časné defibrilace v Ústeckém kraji tzv. „systém First responder“. Tento systém rozšiřuje možnosti záchrany životů obyvatel při poskytování první pomoci především laickou veřejností a to přítomností Automatických elektronických defibrilátorů (AED) na místech s větší koncentrací občanů, případně s větším rizikem vzniku události s vhodným použitím AED. Tato pomoc proškolených laiků z řad příslušníků Policie ČR, městské policie, hasičů a další laické veřejnosti je neocenitelná při poskytování první pomoci před dojezdem ZZS, což je dokumentováno zachráněnými životy nejen ve Varnsdorfu, ale například i v Krupce a ostatních městech. A já si všech, kteří se aktivně do projektu zapojili, nesmírně vážím za jejich obětavost a odvahu.

Také vidím úspěch v navázání přeshraniční spolupráce se záchrannými službami Svobodného státu Sasko (v rámci realizace Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnických záchranných služeb podepsané v Plzni 4. dubna 2013). Na posledním jednání s německou stranou nám bylo mimo jiné přislíbeno vyřešení možnosti přejezdů vozů ZZS za použití výstražných světel na německé straně a tím by se dojezdové časy z Rumburku do Varnsdorfu také o něco zkrátily.

I kdyby Ústecký kraj mohl požadavku na zřízení další základny vyhovět je zde i velmi důležité hledisko nedostatku dostatečně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, nejen lékařů, ale i záchranářů.

Vážený pane Vodičko,

je mi líto, že Vám nelze poskytnou příznivější informace a věřte, že radní, kteří tento materiál projednali na svém jednání dne 22. 7. 2015, o Vašem požadavku diskutovali a vše zvažovali. Ústecký kraj je v posledních letech pod drobnohledem kontrolních institucí a orgánů činných v trestním řízení jak hospodárně nakládá s veřejnými prostředky, jen změna právních předpisů by umožnila zřízení další výjezdové základny v dané oblasti, to však stejně pouze za předpokladu, že bude k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků.

S pozdravem

Oldřich Bubeníček

hejtman

Tagy