weby pro nejsevernější čechy

Odstupující zastupitelé musí doložit majetková přiznání

Všichni uvolnění zastupitelé, ale i neuvolněný starosta, místostarosta a členové rady obce musí každoročně předkládat svá majetková přiznání, tedy oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Kromě volených funkcionářů se týká i vedoucích úředníků obce, kteří se podílejí na výkonu správních činností, ale i zastupitelé, kteří plnili funkce ve vedoucích,  kontrolních či dozorčích orgánech města, příspěvkových organizací a dalších institucích, vymezených zákonem.

Majetková přiznání se obvykle odevzdávají vždy do 30. června následujícího roku, ale v případě, že některý z funkcionářů či vedoucích úředníků ukončil výkon funkce, je povinen toto oznámení učinit nejpozději do 30 dnů ode dne kdy jeho funkce skončila.

Jelikož některým zastupitelům skončil mandát již 15. října, měli by si s odevzdáním majetkového přiznání pospíšit, jinak se vystavují pokutě až padesáti tisíc korun.

Registr majetkových přiznání neboli evidenční orgán, vede každý tajemník městského úřadu nebo obce. V obcích kde není tajemník, vede registr starosta. Každý občan má právo osobně či přes internet do registru nahlížet. Pro přístup do registru je třeba podat u evidenčního orgánu žádost, a to osobně, poštou, nebo elektronicky. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování, a také údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.